Co to jest komparycja w umowie?

„Co to jest komparycja w umowie? Czy można się jej podjąć bez żadnych konsekwencji? Zapraszamy do lektury naszego artykułu, w którym postaramy się odpowiedzieć na te i inne pytania dotyczące tej tematyki.”


Komparycja jest określeniem czasu, miejsca i stron czynności. Jest to zapisana w dokumencie informacja, która ma na celu ułatwienie identyfikacji sytuacji, w których może dojść do naruszenia umowy. Niedopatrzenie w tym aspekcie może skutkować poważnymi konsekwencjami, takimi jak nieważność umowy lub trudności w egzekucji świadczeń. Dlatego też tak ważne jest, aby przed podpisaniem umowy dokładnie przeczytać i zrozumieć jej treść.

Co to znaczy słowo komparycja?

Komparycja to określenie używane w stosunku do nagłówków w różnorakich dokumentach (np. w aktach notarialnych, wyrokach sądowych itp.). Słowo komparycja pochodzi od łacińskiego słowa comparare, które oznacza „łączyć w pary” lub „porównywać”. Komparycja jest często używana w przypadku, gdy dwie strony muszą porównać ze sobą jakieś informacje (np. daty, miejsca itp.), aby upewnić się, że są one zgodne.

Jak oznaczyć stronę umowy?

Przed jego podpisaniem warto zawsze zweryfikować, czy oznaczenie stron umowy jest poprawne. W dokumencie powinny znajdować się m.in. daneobejmujące numery PESEL, NIP czy KRS, w zależności od tego, kto jest stroną. Dobra komparycja uwzględnia też formę prawną prowadzonej działalności, ale nie tylko. Bywa bowiem tak czasem, że to co na pierwszy rzut oka jest prostym dokumentem cywilnoprawnym nabiera cech kontraktu handlowego w rozumieniu art. 543–551 kodeksu cywilnego lub nawet aktu notarialnego. Wówczas możemy mieć do czynienia np.: — umową o dzieło (art. 627 i nast.), — umową agencyjną (art.710 i nast.), czy — pośrednictwem emisyjnym (art.761m i nast.).

Jak oznaczyć przedsiębiorcę w umowie?

W przypadku przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze należy pamiętać o ich imieniu i nazwisku oraz pod jaką nazwą (firmą) prowadzą działalność.

Zobacz także:  Ile grzejników na 20 m2?

Jak oznaczyć Spółkę w umowie?

Aby oznaczyć spółkę, należy wskazać jednoznacznie: (i) firmę spółki, (ii) jej siedzibę, (iii) adres, (iv) oznaczenie sądu rejestrowego prowadzącego rejestr spółek kapitałowych – w przypadku spółki zarejestrowanej w Polsce to Krajowy Rejestr Sądowy ( KRS ), a dla spółki zagranicznej dokument identyfikujący daną spółkę np. numer ewidencyjny wpisu firmy lub inne imiennie wskazane dokumenty , (v) numer NIP lub Regon – identyfikator podatkowy , a także (vi) miejsce i data utworzenia umowy.

Jak w umowie wpisać spółkę cywilną?

Jeżeli chodzi o umowę ze spółką cywilną, to w takiej sytuacji powinniśmy wpisać wszystkich wspólników firmy. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że wszyscy oni są związani umową i że każdy z nich może ponieść odpowiedzialność za ewentualne działania lub zaniechania spółki.

Co to jest Komparycja wyroku?

Komparycja składa się z następujących elementów: dane identyfikujące wydział, data orzekania, sygnatura akt i numer sprawy. W przypadku komparycji wyroków, oznacza się także strony postępowania ( powodów i pozwanych ), ich adresy korespondencyjne i pełnomocników procesowych ( radców prawnych lub adwokatów ).

Co to jest Komparycja wyroku?

Komparycja to część wyroku sądu, która obejmuje oznaczenie stron i dokładne określenie przedmiotu rozstrzygnięcia. Rubrum musi zawierać dokładne określenie przedmiotu rozstrzygnięcia.